Skip to content

Send CV

Wyślij CV

Imię *
E-mail *
Telefon
Dodatkowe informacje

Znajdepracownika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kobyłce 05-230, ul. Wesoła 112 REGON 3694254, NIP: 125-16-67-794, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000717488. Kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, wpłacony w całości.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zostałam (-em) poinformowana (-y), o tym, że:

  1. Administratorem moich danych jest ZnajdePracownika Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce ul. Wesoła 112.
  1. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji ewentualnie w przypadku wyrażenia przeze mnie dodatkowej zgody, również w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.
  1. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe ale konieczne celem prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
  1. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od w/w podstaw, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, informatyczne, świadczących usługi hostingowe …….. podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
  1. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  1. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje mi prawo do żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mi również prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzonej rekrutacji oraz w przypadku gdy wyraziłam (-em) zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, przez okres 36 Miesięcy/ wymagany na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.
  1. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
znajdepracownika.pl